Around the Sound/TransPro Feedback (Vietnamese)

Gesoune Mau Don Khiéu Nai Theo Muc VI

Mau don nay cé thé duoc sth dung boi bat ky ngudi nao cho rang ho da bj phan biét déi xt? diya trén
chting tac, mau da, ngudn géc quéc gia hodc gidi tinh, vi pham Muc VI cia Dao luat Dan quyén nam 1964
va Dao luat Khdi phuc Dan quyén nam 1987, hoac theo Chi thi 12898 vé Céng bang vé Méi trvéng, hoac
theo moi bé luat va quy dinh co lién quan nao khac.

6é hoan tat khiéu nai, vui long dién cau tra Idi clia quy vj vao bén canh cau hdi. Hay tra loi chinh xac va
chi tiét nhat cé thé. Dai dién ZA sé lién hé voi quy vj thong thuéng trong vai tiéng sau khi nhan dug’c khiéu
nai.

Vui long gtri don da dién day dd toi: Néu quy vicdé thac mac, hay goi: 253-300-7232
ATS Trans LLC

Téi: Diéu phdi vién Muc VI

2220 S Tacoma Way

Tacoma, WA 98402

Quy vi khéng can dén mét luat su dé nép va theo dudi khiéu nai nay. Tuy nhién, quy vi cé thé mudén tham
khao Idi khuyén phap ly vé cdc quyén hep phap cia quy vi.

Tải xuống biểu mẫu